Ten behoeve van de ledenadministratie verzoeken wij u het onderstaande zo volledig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en af te geven aan trainer, begeleid(-st)er of secretaris.

Bij meer dan 1 spelend lid binnen een gezin, wonende op hetzelfde adres, worden bij het 2de volgende lid € 9,- per jaar op de contributie in mindering gebracht.

Ook willen we u graag attent maken op een passage uit het huishoudelijk reglement van Badmintonclub Groesbeek:

Art.1 punt 6b. Het lidmaatschap eindigt:
Door opzegging (schriftelijk of email) door het lid voor 15 november van het lopend jaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd (zie art. 9, punt b van de statuten) op te vragen bij het secretariaat.

Tevens geeft u in verband met de AVG, toestemming als er incidenteel een foto gepubliceerd wordt.

verplicht aanvinken